GENOM FLEXIBILITET OCH KOMPETENS SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGA FÖR NYA LEENDEN

Denzir är ett fräscenter i norra Sverige med 30 års erfarenhet av dentala keramer och CAD/CAM. Vi strävar kontinuerligt efter att de produkter som lämnar oss ska vara av rätt kvalitet. Allt för att göra ditt jobb lättare och ge mer tid över till annat. Efter att ha arbetat med zirconia i 30 års tid anser vi att detta material överlägset både när det gäller estetik men även hållfasthet.
För att möta era önskningar erbjuder vi även PMMA, 3D-printade modeller och bettskenor. Vi håller ständigt våra ögon och öron öppna för nyheter som vi tror kan intressera dig.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TILLVERKAR GIPSMODELL

Val av gips

För bästa resultat skall ett finkornigt formstabilt gips användas.
Notera: Gipssorter som innehåller plast kan påverka avläsningen och ge dimensionsfel.
Modelltillverkning
Modellen tillverkas med konventionell teknik. Modellen stiftas, sågas och förses med sockel så att de individuella preparationerna kan hanteras var för sig.
Notera: Modellen får ej lackas! Cementspalt skapas i CAD-programmet och lacken kan ge problem vid den optiska inläsningen.
Prepgränsmarkering

Tag fram en tydlig preparationsgräns. Se till att inga kanter eller ojämnheter sticker ut under den verkliga preparationsgränsen eftersom detta kan leda till felläsning i den optiska scanningen.
Notera: Använd ej färgmarkering!
Visuell prepgränsmarkering med penna kan störa den optiska avläsningen. Använd därför ingen form av färgmarkering.
Uppvaxning
Ni kan med fördel göra traditionell uppvaxning för att få önskad anatomisk anpassning. Glöm inte att isolera stansen innan vaxning.

ATT TÄNKA PÅ VID MATERIALHANTERING

Tillslipning
Vill du med slipning korrigera designen, tänk då på följande:
Använd helst ett slipverktyg av sten med diamantkorn i. Bredent Diagen grinder eller Edenta CeraPro rekommenderas för bästa slipeffekt och lägsta värmeutveckling.
Tänk på att inte ha för högt varvtal. Vanliga diamanter med större diameter går också bra. Håll aldrig fräsen stilla på samma ställe då risken för lokal överhettning är stor.
Använd alltid någon form av vattenkylning under slipprocessen.
Understig aldrig angiven minimitjocklek för det material du jobbar med. Om utrymmet för Denzir med porslin är otillräckligt, låt kärnmaterialet synas. Dessa material är mycket lätta att polera.
Inslipning

Om Du tycker att den enskilda hättan inte går på plats och därför behöver slipas in gäller följande:
Var rädd om vassa kanter och hörn på gipsstansen. Använd härdlack som penetrerar gipsen och inte bygger någon tjocklek. Undvik alltså spacerlack. Ett bra alternativ är Bredent Einbettmassenhlirter som dessutom torkar väldigt snabbt.
Tänk på att det efter lackning av stans är svårt att scanna om samma stans på nytt och få ett acceptabelt resultat.
Inspektera gipsstansen, oftast hittas för tidig kontakt mot hättan på vass kant inom nollspaceområdet som kan avlägsnas utan infärgning. Är Du osäker på var det interfererar så måste Du färga in stansen med lämplig kontaktfärg.
Slipa bort kontaktstället med korta slipintervaller. Använd alltid high-speed med vattenkylning.
Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt, dvs porslinbeläggning och/eller ytpolerad, måste insidan rengöras.
Vid behov kan insidan blästras lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar för att avlägsna eventuella föroreningar från porslinsbränning om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik.
Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten.
Rengöring med ånga rekommenderas ej.
Det går inte att etsa ytan med syra. Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen.
Rengör gipsstansen.
Gör därefter en sista kvalitetssäkring genom kontroll av att inga sprickor eller defekter tillkommit.

ATT TÄNKA PÅ VID PORSLINSARBETE

Generellt vid porslinsarbete
Den snyggaste konstruktionen får man naturligtvis om facialytan och hela skäret byggs i porslin. Det kan många gångar vara önskvärt och även estetiskt att endast porslinstäcka facialytan på en konstruktion. Detta är möjligt med Denzir.
Tack vare den kemiska bindningen mellan zirconia och porslin är det inga problem med tunna porslinspartier som steglöst övergår till Denzir. Vid manuell polering av dessa material rekommenderar vi Edenta CeraGloss blå och gul keramik-polerare. För bästa resultat polera konstruktionen före glansbränning och sedan åter en hög-glanspolering efteråt, då det inte påverkar porslinet negativt.
Porslinssorter

Det finns flera porsliner som är anpassade för bränning på zirconia. Nedan finner ni en lista på porsliner som har använts kliniskt på zirconia och visat goda resultat. Vi hänvisar till respektive företags bruksanvisning för detaljerad information om handhavande.
För Denzir rekommenderar vi:
- Ivoclar IPS e.max Ceram
- Ivoclar Empress 2
- Vita VM9
- GC Initial Zr
- Noritake CZR Erabien
Presskeramer

Det finns idag även presskeramer som är direkt framtagna för zirconia. Denna teknik är ett alternativ till traditionell skiktteknik.
 Förbehandling

Följande förbehandling av våra zirconia material är ej nödvändig. Om ytan måste rengöras kan lätt blästring nyttjas med 50 my aluminiumoxid och 3 bar.
Rengör noga med ångbläster, i ultraljudstvätt eller under rinnande vatten för att avlägsna eventuella aluminiumoxidkorn.
Följ därefter respektive fabrikants rekommendationer för applicering av porslin.
 Efterbehandling
När konstruktionens yttre är helt färdigt måste insidan rengöras. Vid behov kan insidan blästras mycket lätt med aluminiumoxid 50 my, 2 bar om restaurationen ska cementeras med adhesiv teknik.
Spola av under rinnande vatten eller använd ultraljud med vatten.
Det går inte att etsa zirconia med syra.
Silanisering och bonding från lab höjer inte retentionen.

ATT TÄNKA PÅ VID CEMENTERING

Riktlinjer för cementering
Våra material bearbetas med en unik slipteknik efter sintring och får därmed god mekanisk retention. Därför skiljer sig hanteringen av våra material något från övrig zirconia. Materialen kan cementeras med såväl konventionell teknik såsom adhesiv. Det finns idag många olika fabrikat och tillverkare av cement, samtidigt som det ständigt tillkommer nya. Vi hänvisar alltid till tillverkarens rekommendationer och hanteringsanvisningar.
Zn-fosfatcement

Zn-fosfat cement är tack vare lång klinisk erfarenhet samt lätthanterlighet ett mycket bra alternativ i de flesta fall. Zn-fosfatcement har visat sig fungera bra på de flesta patienter med allergiska problem. Estetiken kan påverkas på grund av att Zn-fosfatet är något opakt. Av enbart estetiska skäl rekommenderar vi därför inte Zn-fosfatcement för tunna incisiver.
Glasjonomer cement
Dagens Glasjonomer cement är till stor del så kallade resinförstärkta (komposit), vilket gör dem betydligt starkare och bättre än tidigare generationer. Samtliga Glasjonomer cement fungerar för användning med våra material.
Komposit cement

Komposit cement har generellt en stor estetisk fördel tack vare translucens och färgval. Dessutom har kompositcement en obefintlig löslighet och mycket bra motstånd mot mikroläckage. De rent kemiskt härdande komposit cementen fungerar alla utmärkt om tillverkarnas rekommendationer för bonding följs. Dualhärdande kompositcement har en kemiskt härdande komponent samt en ljushärdande. Dessa fungerar idag mycket bra. 3M ESPE RelyX Unicem samt Ivoclar Vivadent Multilink är goda exempel som visat mycket goda kliniska resultat. Unicem rekommenderas som förstahandsalternativ för cementering av Denzir Etsbroar.
Temporär cementering

Samtliga av våra material kan tillskillnad från många andra keramer med fördel temporär cementeras utan påvisad risk. Traditionella temporär cement kan naturligtvis användas. Dock bör man vara noga med mängden modifier eftersom man inte får slå lös konstruktionen utan måste kunna dra loss den med tex tandtråd eller sond. Coltène Whaledent TempoSIL är ett utmärkt alternativ för temporär cementering av restaurationer i upp till en vecka.
Hantering av kärna
Klinisk rengörning av ytan innan cementering bör göras med sprit. Vid användning av kompositcement skall insidan av kronan etsas med fosfor-syra för att avlägsna alla protein skikt och därmed ge bondingen större möjlighet att väta ytan.
Etsning av ytan ger inte ökad retention eftersom fosforsyra inte påverkar ytan. Silansiering ger inte ökad bindningseffekt.
Blästring rekommenderas endast för rengöring av ytan vid behov. Vi rekommenderar lätt blästring från lab med 50 my aluminiumoxid och 2 bar.
Blästring av ytan ger ingen ökad retention. Slipspåren med dess ”toppar” från maskin-bearbetningen avrundas vid för mycket blästring och man får i praktiken en slätare yta. Däremot tas de ”polerade” slipspåren bort och ytan ser matt ut. Tack vare vår unika tillverkningsprocess så utgörs ytan av små slipspår. Detta ger en god mikromekanisk retention.